TIME ENERGY STORAGE

TIME ENERGY STORAGE

17802552688CN/EN
Contact us
 • 合成技术研发经理
 • 江苏省宿迁市
 • 2人
 • 2022-01-26


 • 应聘地址

  No. 66-68, Kunlunshan Road, Suqian high tech Industrial Development Zone

 • 应聘联系电话

  17802552688

 • 简历投递邮箱

  245506562@qq.com

 • 电池测试技术研发经理
 • 江苏省宿迁市
 • 2人
 • 2022-01-25


 • 应聘地址

  No. 66-68, Kunlunshan Road, Suqian high tech Industrial Development Zone

 • 应聘联系电话

  17802552688

 • 简历投递邮箱

  245506562@qq.com

 • 电池系统集成研发经理
 • 江苏省宿迁市
 • 2人
 • 2022-01-11


 • 应聘地址

  No. 66-68, Kunlunshan Road, Suqian high tech Industrial Development Zone

 • 应聘联系电话

  17802552688

 • 简历投递邮箱

  245506562@qq.com

 • 合成实验员
 • 江苏省宿迁市
 • 4人
 • 2022-01-11 • 应聘地址

  No. 66-68, Kunlunshan Road, Suqian high tech Industrial Development Zone

 • 应聘联系电话

  17802552688

 • 简历投递邮箱

  245506562@qq.com

 • 电池测试实验员
 • 江苏省宿迁市
 • 6人
 • 2022-01-11


 • 应聘地址

  No. 66-68, Kunlunshan Road, Suqian high tech Industrial Development Zone

 • 应聘联系电话

  17802552688

 • 简历投递邮箱

  245506562@qq.com